دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت
محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
کاربرد فناوری های نوین در معدنکاری
روش های مدیریت انتقال و توسعه فناوری های معدنکاری
مکانیک، برق و اتوماسیون ماشین آلات معدنی
فناوری در روش های اندازه گیری و محیط زیست

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
روش های نوین اکتشاف منابع زیرزمینی (معادن، نفت و گاز، آب‌های زیرزمینی)کاربرد فناوری های نوین در معدنکاری
روش های نوین استخراج معادنکاربرد فناوری های نوین در معدنکاری
روش های نوین فراوری مواد معدنی کاربرد فناوری های نوین در معدنکاری
مکانیک ماشین آلات معدنیمکانیک، برق و اتوماسیون ماشین آلات معدنی
برق و الکترونیک ماشین آلات معدنیمکانیک، برق و اتوماسیون ماشین آلات معدنی
اتوماسیون ماشین آلات معدنیمکانیک، برق و اتوماسیون ماشین آلات معدنی
روش های مدیریت انتقال و توسعه فناوری های معدنکاری روش های مدیریت انتقال و توسعه فناوری های معدنکاری
فناوری در روش های اندازه گیری در معادنفناوری در روش های اندازه گیری و محیط زیست
روش های نوین شناسایی و کاهش خطرات زیست محیطی معدنکاریفناوری در روش های اندازه گیری و محیط زیست


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد