دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهیروز شمار
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:
محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مبانی برنامه ریزی و استاندارهای فضاهای آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری
مرور تجربیات، نقد و بررسی فضاهای دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری ایران و جهان
مرمت، نگهداری و تعمیر فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
تکنیکها و روشهای بهینه ساخت و ساز در فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
فضاهای فاخر در دانشگاههای امروز ایران
کیفیت و هویت فضاهای دانشگاهی و فنآوری
فضاهای دانشگاهی در بناها و بافت های تاریخی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
مکان یابی سایت های دانشگاهی و پارک های علم و فنآوری، شهر و مباحث اجتماعی مرتبطمبانی برنامه ریزی و استاندارهای فضاهای آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری
دانشگاه پایدار (رسالت ها، تکنیک ها و روش ها) دانشگاه سبزمبانی برنامه ریزی و استاندارهای فضاهای آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری
مشارکت های مردمی و فضاهای دانشگاهی (فرهنگ وقف)تکنیکها و روشهای بهینه ساخت و ساز در فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
معماری اسلامی، ایرانی و بومی در طراحی فضاهای دانشگاهیکیفیت و هویت فضاهای دانشگاهی و فنآوری
تجربیات ساخت و اجرای فضاهای دانشگاهیمرور تجربیات، نقد و بررسی فضاهای دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری ایران و جهان
تجربیات طراحی فضاهای دانشگاهیمرور تجربیات، نقد و بررسی فضاهای دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری ایران و جهان
مسائل فنی و اقتصادی در مرمت و تعمیر فضاهای دانشگاهیمرمت، نگهداری و تعمیر فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
مبانی شکل گیری فضاهای فاخر در معماری فضاهای دانشگاهیفضاهای فاخر در دانشگاههای امروز ایران
فضاهای دانشگاهی در بافت تاریخیفضاهای دانشگاهی در بناها و بافت های تاریخی


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


035-31234552

09132103155

scaas@confs.yazd.ac.ir

دانشگاه یزد، خیابان امام خمینی، کوچه ی شهید صدوقی، خانه ی مرتاض، مجتمع هنر و معماری دانشگاه یزد

کد پستی 8913683615

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد