محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
1- سیستم‌های آبی و تمدن در فلات ایران HYDRAULIC SYSTEMS AND THE IRANIAN CIVILIZATION
2- سیستم‌های آبی و تجربه‌های جهانی INTERNATIONAL EXPERIENCES IN HYDRAULIC SYSTEMS
3- الهام از گذشته : سیستم‌های آبی و شهرنشینی LEARNING FROM HISTORY: HYDRAULIC SYSTEMS AND URBAN CIVILIZATION
4- مهندسی و معماری آب در برنامه‌ریزی سرزمینی و پروژه‌های طراحی شهری WATER ENGINEERING & ARCHITECTURE IN LAND PLANNING AND URBAN DESIGN PROJECTS
5- میراث گذشته و نوآوری در آینده :‌ پیوند سیستم های آبی و ساختارهای شهری در امروز HERITAGE AND INNOVATION: INTEGRATING HYDRAULIC SYSTEMS AND URBAN STRUCTURES TODAY

محورهای فرعی همایش


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد